Interesting Articles

ตลาด medical tourism บริการด้านการท่องเที่ยวเฉพาะด้านที่เติบโตสูงที่สุดในไทย


ธุรกิจบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยว ถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของการท่องเที่ยวไทย ในช่วงปีที่ผ่านมา

บริการที่เติบโตขึ้น ทั้งจากบริการด้าน wellness ที่รวมทั้ง spa, massage, onsen, therapy ในรูปแบบต่างๆ มากมาย

แต่ที่เป็น Highlight และมีการเติบโตอย่างมากจะเป็นเรื่องของ Anti aging การแพทย์ทางเลือก (Alternative treatment) ธุรกิจศูนย์ความงาม รวมไปถึงบริการเฉพาะด้าน อย่างเช่น IVF (การทำเด็กหลอดแก้ว)

ในปัจจุบัน คนจีนจะเข้ามาผ่านระบบของนายหน้าจีน ที่เข้ามาทำสัญญากับผู้ประกอบการไทย เพื่อหาส่วนลด แล้วนำไปบวกเพิ่ม ผู้ประกอบการใด ให้ค่านายหน้ามาก ก็จะเชียร์ของคนนั้น

นอกจากนั้น นายหน้าจีนเองก็จะเป็นผู้อธิบายและตอบคำถามกับผู้ใช้บริการแทนเองทั้งหมด เพื่อให้สามารถปิดการขายได้เร็ว

คนจีนซึ่งมาด้วยความคาดหวังตามคำตอบที่ได้จากนายหน้า ก็จะกลายเป็นปัญหาของคุณหมอ ที่ต้องมาอธิบายถึงข้อเท็จจริง วิธีการรักษา และผลที่คาดว่าจะได้

เหมือนกับทุกตลาดที่มีเคยมีพ่อค้าคนกลาง รูปแบบธุรกิจของบริการทางการแพทย์ก็จะเปลี่ยนโฉมไปด้วย ช่องทาง online ที่หลากหลายมากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูล และนัดหมายได้โดยตรง ผ่าน wechat ของผู้ประกอบการไทย หมดทั้งปัญหาเรื่องของข้อมูลที่ผิดพลาด และการขอส่วนลดที่ทำให้ต้องเกิดการตัดราคา

ผู้ประกอบการรายใด ที่สนใจโปรดติดต่อ 02-438-2724